پلن های تبلیغاتی

نام

سایز

تعرفه

جایگاه

سفارش

B1

۵۶۰ * ۹۰

۷۰۰.۰۰۰ تومان

B2

۳۰۰ * ۹۰

۶۶۰.۰۰۰ تومان

B3

۱۲۰ * ۹۰

۲۰۰.۰۰۰ تومان

B4

۲۵۰ * ۳۰۰

۶۵۰.۰۰۰ تومان

B5

۱۰۰ * ۶۰۰

۴۰۰.۰۰۰ تومان

B6

۳۰۰ * ۶۰۰

۵۰۰.۰۰۰ تومان

B7

۱۲۰ * ۶۰۰

۵۷۰.۰۰۰ تومان

B7

۱۲۰ * ۶۰۰

۵۷۰.۰۰۰ تومان