ابزار دقیق و سنسورینگ, اتوماسیون صنعتی

روش‌های کالیبراسیون مخازن ذخیره، 2

calibration
3.2.روش محاسبات مثلثاتی    روش محاسبات مثلثاتی [1] (OTM) به عنوان روشی جايگزين برای Strapping با استفاده از نوار اندازه‌گيری (MTSM) كه از روش خط ديد مبنا (ORLM) نيز دقيق‌تر می باشد، به­ كار می رود. با استفاده از دوربين تئودوليت و روش مثلثاتی به دو روش كاملاً متفاوت نسبت به محاسبه‌ محيطی و كاليبراسيون اقدام می‌شود. روشی بر اساس اندازه‌گيری يک محيط مبنا و دیگری بر مبنای فاصله­ دو ايستگاه معيار محاسبه‌ محيط حلقه‌های مختلف می باشد.[8] [4] 2.3.1.استفاده از روش مثلثاتی بر اساس محيط مبنا محيط مبنا [2] با استفاده از نوار اندازه‌گيری [3] اندازه‌گيری و ثبت می‌شود. دوربين تئودوليت را مطابق شكل 5 در نزديكی مخزن نصب نموده، به تعيين موقعيت ساير ايستگاه‌ها بپردازيد‌. تعيين موقعيت ايستگاه‌ها بايد به گونه‌ای باشد كه به ­طور كامل در برگيرنده‌ دايره‌ محيطی مخزن باشد.حداقل تعداد ايستگاه‌های مورد نياز T1، T2،T3، … كه بر حسب محيط مخزن مشخص  می گردد، در جدول شماره‌ 4 ارائه شده است. افزايش تعداد ايستگاه‌ها می تواند انحراف در نتايج حاصله را كاهش داده، موجب ارتقاء دقت اندازه‌گيری شود. از هر ايستگاه و در ارتفاع‌های مختلف، دو خط ديد مماسی از تئودوليت بر بدنه‌ مخزن در نظر بگيريد. در ارتفاع مورد نظر، ابتدا خط ديد را بر يک طرف مخزن مماس کرده و سپس بدون تغيير زاويه‌ عمودی، دوربين را بچرخانيد تا به خط مماس بر سمت ديگر مخزن برسيد. به عبارت ديگر تئودوليت در اين مرحله به هيچ عنوان به طرف بالا يا پایين حركت نكند. زوايای افقی ميان دو مماس را قرائت و يادداشت نمایيد. در همان ارتفاعی كه محيط مبنا اندازه‌گيری شده است نيز از هر ايستگاه زاويه‌ بين دو خط ديد مماسی از تئودوليت بر بدنه را اندازه‌گيری و ثبت شود.برای هر ايستگاه تئودوليت (مثل T1)، بر روی هر حلقه در دو ارتفاع که  بايد حدود  20℅ – 25℅ از پایين حلقه و 20℅ – 25℅ از بالای حلقه فاصله داشته باشند، زاویه ­خوانی خواهد شد. تئودوليت را از ايستگاه T1 به ترتيب به ايستگاه‌های T2 و T3 و… منتقل كرده تا محيط مخزن كاملاً پوشش داده شود، در این حالت تمامی مراحل تكرار گردد. با توجه به اين‌كه در يک ارتفاع خاص هم زاويه‌ مماسی و هم محيط مبنا اندازه‌گيری شده و در ارتفاع‌های ديگر زاويه‌ مماسی مشخص گرديده است، می توانيم با استفاده از رابطه‌ مثلثاتی بين آن‌ها، اقدام به محاسبه‌ شعاع در هر ارتفاع از مخزن نمایيم. 2.3.2.استفاده از روش مثلثاتی بر اساس فاصله­ دو ايستگاه تعداد ايستگاه‌های لازم جهت انجام اندازه‌گيری محيط به روش

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری