شبکه, فناوری

تحول دیجیتال در مسیر Industry 4.0 – بخش چهارم (پایانی)

تحول دیجیتال در مسیر Industry 4.0

ادغام فعالیت ها در سطح شرکت و کارخانه

فعالیت ‫های سطح شرکت و کارخانه باید در یک روند پیوسته و مداوم ادغام شوند. این فرآیند به موازات ارزیابی پلنت ‫ها و همچنین پیرو شرح استقرار اقدامات، عملیاتی می­ شود. ارزیابی نتایج کلیه پلنت ‫های مورد نظر در صورتی که اعتبارسنجی اهداف راهبردی تعریف شده باشد، تجمیع و مقایسه می شوند. با توجه به تعدد، می‫ توان نقشه راه ‫های مربوط به واحدهای تجاری مشخص و یا کل شرکت را یکی نمود. راهکارهای پیچیده باید بر اساس قابلیت تعمیم و مقیاس پذیری ارزیابی شوند. این امر تعریف استاندارد جامع و ابزارهای مبتنی بر پروژه‫ های آزمایشی را امکان پذیر می ‫نماید. سامانه ‫های مرکزی، راهکارها و خدمات مورد نیاز می‫ توانند در سطح شرکت توسعه داده شوند یا خریداری شوند و در اختیار پلنت‫ ها قرار گیرند. بانک برنامه‫ های کاربردی و فناوری که در مرحله اول ایجاد شده ‫اند، اکنون می‫ توانند غنی شوند.

فرآیند تحول دیجیتال باید به‫ طور همزمان در کل واحدهای تجاری و کارخانه ‫ها گسترش یابد. البته هدف از این کار برنامه ریزی و انجام ارزیابی‫ های مضاعف است. چنین مواردی می‫ تواند برای بررسی وضع موجود پلنت ‫ها با اقدامات و انحراف قابل ملاحظه مناسب باشد و از این طریق کل طیف نواحی شرکت را در نظر بگیرد. علاوه بر این، برای پیشبرد فعالیت‫ ها باید پلنت‫ هایی که قبلاً ارزیابی شده ‫اند به صورت پیاپی مورد ارزیابی و پیگیری قرار گیرند.

برای سازمان‫ های با مقیاس بزرگ، آموزش مشاوران داخلی می‫تواند روش استفاده از شاخص بلوغ Industry 4.0 را سهل و ارزیابی‫ها را عملیاتی نماید. از طرف دیگر، باید به ‫طور مداوم سازمان دیجیتالی که در مرحله اول معرفی شد، گسترش یابد. همه پلنت‫ها باید در ساختار قرار گیرند و امکان نظارت و پشتیبانی از بالا به پایین و همچنین دریافت پیشنهادات و بازخوردها از پایین به بالا فراهم شود.

شکل 13 نمونه ای از نقشه راه تلفیقی در سطح شرکت‫ها را نشان می‫دهد. در این نقشه راه اقدامات مربوط به پلنت‫های متعدد و در فرآیندهای مختلف ارائه شده. با رعایت اقدامات هدایت گر هر مرحله، پیشرفت یکنواخت در طی مراحل توسعه، مبتنی بر خلق ارزش در سطح شرکت پشتیبانی خواهد شد. این پیشرفت باید به ‫طور دقیق توسط مشاورین دیجیتال سازی شرکت و یا بر اساس تقسیم بندی سازمانی شرکت بررسی شود. برای سازمان ‫های بزرگ مقیاس، می ‫توان از این مشاوران برای انجام ارزیابی بلوغ Industry 4.0 در پلنت ‫های دیگر نیز مشاوره دریافت نمود.

شکل 13. نقشه راه تلفیقی در سطح شرکت

پروفایل اقدامات دقیق و استاندارد برای هر یک از موارد پیشنهادی در نقشه راه تلفیقی ارائه شده است. این اقدامات استاندارد می ‫تواند توسط بخش‫ ها و پلنت ‫های مختلف انتخاب و اجرا شوند و مطابق با نیازهای خاص آن‫ ها باشد. در شکل 14 یک نمونه مناسب برای یکپارچه سازی ماشین‫ ها با MES آورده شده که به ‫عنوان پروفایل اقدامات این حوزه می‫ باشند و همچنین در نقشه راه تلفیقی نیز دیده می‫ شوند.

در سطح شرکتی، نقشه ‫ها و فعالیت ‫ها در یک فرآیند پیوسته ادغام می ‫شوند. ضمن اینکه نیازهای خاص هر پلنت را جمع آوری می ‫کنید، سامانه ‫های مرکزی، راهکارها و خدمات می ‫توانند در سطح شرکت ‫ها توسعه داده یا خریداری شوند و به پلنت ‫ها ارائه شوند. به‫ طور همزمان، ارزیابی‫ های بیشتر و گسترش سازمان دیجیتال (مرحله 1) به کل شرکت هماهنگی مستمر را در حین انجام فعالیت ها تضمین می ‫کند.

شکل 14. پروفایل اقدامات «یکپارچه سازی ماشین‫ها با MES»

اعمال اقدامات جداگانه و در سطح شرکت

آنچه برای پیشرفت در مسیر تحول دیجیتال ضروری است، این است که باید اقدامات مشخصی در پروژه ‫های مربوطه اجرا شوند. این از یک طرف به پلنت‫ های ارزیابی شده ‫ای اشاره دارد که فعالیت ‫ها را می‫ توان بلافاصله پس از تعیین نقشه راه در آن‫ها شروع کرد و از طرف دیگر اینکه استقرار با سنجه های استاندارد در سراسر شرکت، توسعه یکنواخت را تضمین می کند. بر این اساس، مرحله چهارم پس از مرحله دوم شروع و به موازات مرحله سوم حرکت می‫ کند، ابزارها و خدمات استانداردی که از قبل تعریف شده‫ اند در این مرحله عملیاتی می ‫شوند.

برای اطمینان از تحول مؤثر دیجیتال، یک مدیر بومی سازی دیجیتال برای هر پلنت تعریف می شود (مرحله 1). ابزارهای استاندارد پیاده سازی شده و در هر زمان ممکن از خدمات مرکزی بهره مند می‫ شوند. آن‫ها به تناسب نیازهای خاص ارزیابی می ‫شوند و در صورت لزوم تعدیل می‫ شوند. مدیریت پروژه بر چابکی تکیه دارد و با آموزش تعداد زیادی مشاور داخلی می ‫تواند پشتیبانی شود، البته این مشاوران به‫ عنوان سفیر تحول دیجیتال نیز فعالیت می‫ کنند. به موازات استقرار، انتخاب و اعتبار سنجی راهکارهای فناوری انجام می ‫شود. (مرحله 3).

شرط اساسی موفقیت، اعطا اقتدار و منابع کافی به مدیران بومی سازی دیجیتال است. در کنار اختصاص وظایف گوناگون به کارمندان مرتبط، حمایت مالی قابل قبول و پشتیبانی از تصمیمات نیز لازم است. علاوه بر این، در این مرحله باید به اهمیت راهکارهای استاندارد تأکید شود. همچنان که آن‫ها برای تراز شرکت مهم هستند، اجرای مداوم آن‫ها در سایه تلاش عمومی برای توسعه و برنامه ریزی اقدامات، اثرات هم افزایی قابل توجهی در سطح پلنت ایجاد می‫ کند. همچنین در صورت وجود راهکارها و فرآیندهای اداری مصوب می ‫توان استقرار و پیرو آن کل روند تحول دیجیتال را تسریع کرد.

شروع پروژه‫ های خاص ابتدا نیاز به محاسبه روند تجاری دارند. در حین اجرا، یک روش ترکیبی شامل خلق ارزش چابک با هدف گذاری اهداف بلند مدت دنبال می‫ شود، (مرحله 2.2). در عین حال که دائماً دستیابی به هدف و مقیاس گذاری پتانسیل‫ها ارزیابی می ‫شود، پروژه ‫ها باید نقاط ضعف عملیاتی خاص هر پلنت را مورد بررسی و بهبود قرار دهند. در عمل این به معنای افزایش پیوسته شاخص کارآیی تجهیزات (OEE) به وسیله تجزیه و تحلیل علت ضایعات و توقف‫ های کوچک و پیرو آن دریافتن اقدامات بهبود دهنده است.

بهبود ثبات فرآیند ممکن است به صورت مستقیم با تبادل خودکار داده‫ ها و شفافیت محقق شود (به ‫عنوان مثال در مورد ردیابی مواد، انتقال دستور العمل ‫ها، پارامترهای فرآیند به PLC و پروتکل‫ های کاهش خرابی). در دراز مدت درک درست از علت خطا باعث افزایش سرعت عکس العمل و توانایی سامانه می ‫شود در واقع نگهداری پیش گویانه یا حتی پیشگیرانه را ممکن می سازد.

مدیران بومی سازی دیجیتال،  تحول دیجیتال را در سطح کارخانه سازمان دهی می ‫کنند. آن ‫ها به وسیله نقشه راه جداگانه‫ای هدایت می ‫شوند و به اقدامات پشتیبانی که در سطح شرکت ارائه می ‫شود، اعتماد می‫ کنند. به منظور استقرار موفقیت آمیز و کارآمد Industry 4.0 می‫ توان از ابزارها و خدمات استاندارد استفاده نمود یا با آن‫ها مطابقت داد.

جمع بندی

شرکت‫ های تولید کننده با تحولات گسترده روبرو هستند. برای زنده ماندن در یک محیط رقابتی پویا و مواجهه با رشد انتظارات مشتری و از سویی افزایش رقبای جهانی، شرکت ‫ها باید به‫ طور همزمان کارایی و چابکی خود را افزایش دهند. تحول دیجیتال در مسیر Industry 4.0 پتانسیل‫های عظیمی را در رابطه با بهبود یا ایمن سازی نقاط ضعف تولید به وجود می ‫آورد، از جمله افت شاخص کارآیی تجهیزات ( OEE )، ضایعات گسترده، یا خرابی های طولانی، مقررات نظارتی و خواسته مشتری در کیفیت، تولید مستندات و یا قابلیت ردیابی محصول حتی مهم‫ تر و فراتر از آن، صرفه جویی در هزینه‫ های کوتاه مدت و افزایش بهره وری و پیشرفت در مسیر توسعه Industry 4.0 برای حفظ رقابت در دراز مدت. تجربه نشان داده اكثر شركت ‫ها به این موارد آگاه هستند اما در عمل برای ایجاد تغییر و تحول مشکل دارند.


غالباً راهکارهای ایزوله و نمونه های از قبل آماده و آزمایش شده را استفاده می‫ کنند، اما پیوستگی مسیر توسعه و هماهنگی کلی فعالیت‫ ها از دست می‫ رود. علاوه بر این عمده تمرکز بر فناوری است در حالی که باید به ‫طور همزمان به تغییرات لازم فرهنگی و سازمانی توجه شود. تحول موفقیت آمیز باید بر اساس دیدگاهی جامع و توسعه یکنواخت و چابک در همه ابعاد شرکت صورت گیرد. رویکرد هوشمندانه اینگونه است که تلفیق قواعد و پشتیبانی در سطح شرکت از بالا به پایین و ارایه مشخصات و اجرا در سطح پلنت از پایین به بالا رخ دهد. برای شروع یک چارچوب و دوره راهبردی پایدار، پلنت‫ ها به ‫طور خاص باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
شاخص بلوغ Industry 4.0 یک روش استاندارد برای بررسی تفضیلی شرایط موجود و همچنین برای اهداف خاص تجزیه و تحلیل نتایج جمع بندی شده ارائه می‫دهد. بر این اساس می ‫توان در یک نقشه راه سازگار که با هدف بستن کارهای ناتمام و سپس پیشبرد یکنواخت پلنت به سمت مراحل بالاتر بلوغ Industry 4.0 است فعالیت ‫های لازم را تعریف و تدوین نمود. فعالیت ‫های تدوین شده باید در سطح شرکتی برنامه ریزی شوند و در سراسر شرکت با تمرکز ویژه بر شرایط خاص هر کارخانه استقرار یابند.

قسمت پایانی
قسمت قبلی

واژه نامه

1- راندمان کلی تجهیزات Overall equipment effectiveness (OEE)
2- شناسه منحصر به فرد محصول یا کد جهانی محصول Stock Keeping Unit (SKU)
3- شاخص کلیدی عملکرد  Key Performance Indicator (KPI)
4- سیستم اجرایی ساخت Manufacturing Execution System (MES)
5- اینترنت اشیا Internet of things (IoT)
6- اثبات مفهوم Proof of Concept (PoC)

منابع

[1] Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF (2013): Implementation recommendations for the future project Industry 4.0
[2] DB Research (2018): Deutschland-Monitor Industry 4.0 – Digitization alleviates demographic burdens
[3] Schuh, G.; Andert, R.: Gausemeler, J.; ten Hompel, M.; Wahlster, W. (eds.) (2017a): Industry 4.0 Maturity Index: Managing the Digital Transformation of Companies (acatech STUDY)
[4] Singapore Economic Development Board EDB (2017): Singapore Smart Industry Readiness Index

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *