طول دوره
  • ۲ روز
  • ۲ روز و نیم
  • ۳ روز
  • 4 روز
  برگزار کننده
   • فستو پنیوماتیک
   • قشم ولتاژ
   زمان برگزاری
    • آبان
    • آبان 14 الی 16
    • آبان 24 الی 26
    • آذر
    • آذر 1 الی 3
    • آذر 19 الی 21
    • مهر
    • مهر 12 الی 14
    • مهر 23 الی 25

    دوره های آموزشی

    وبینار Industrial Cyber Security

    تومان
    این وبینار آموزش به اتمام رسید برای مشاهده ویدیو وبینار شما می توانید از سایت اقدام کنید  ویدیو وبینار Industrial Cyber Security
    بستن

    DRIVE Micromaster

    850,000 تومان
    زمان برگزاری 16 ساعت 2 روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری آذر              27 الی 28
    بستن

    SINAMICS S120

    1,250,000 تومان
    زمان برگزاری 16 ساعت 2 روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری مهر             24 الی 25
    بستن

    دوره آموزشی (PLC S7 300 (I

    995,000 تومان
    زمان برگزاری 24 ساعت 3 روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری مهر   12 الی 14 مهر   23 الی 25 آبان   14 الی 16 آبان   24 الی 26 آذر    1 الی 3 آذر    19 الی 21
    بستن

    دوره آموزش (PLC S7 300,400 (II

    1,100,000 تومان
    زمان برگزاری 24 ساعت 3 روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری مهر   30 مهر الی 2 آبان آبان   28 الی 30 آذر    26 الی 28
    بستن

    شبکه های صنعتی

    1,200,000 تومان
    زمان برگزاری 24 ساعت 3 روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری مهر: 9 الی 11 آبان: 7 الی 9 آذر: 12 الی 14
    بستن

    دوره آموزشی TIA Portal S7 1200

    1,195,000 تومان
    زمان برگزاری ۱۶ ساعت ۲ روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری شهریور           15 الی 16 مهر                10 الی 11 آبان                8 الی 9 آذر                 8 الی 9
    بستن

    دوره آموزشی TIA Portal S7 1500

    1,490,000 تومان
    زمان برگزاری 24 ساعت 3 روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری شهریور         12 الی 14 مهر              9 الی 11 آبان              14 الی 16 آذر              12 الی 14
    بستن

    دوره آموزش PCS 7

    1,690,000 تومان
    زمان برگزاری 32 ساعت 4 روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری آبان: 20 الی 23  
    بستن

    سروو و استپرموتور

    1,090,000 تومان
    زمان برگزاری 24 ساعت 3 روز 8 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری مهر : 27 الی 29  
    بستن

    دوره آموزش WINCC Flexible

    1,000,000 تومان
    زمان برگزاری 24 ساعت 3 روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری مهر             27 الی 29 آبان             24 الی 26 آذر              22 الی 24
    بستن

    دوره آموزش WINCC

    990,000 تومان
    زمان برگزاری 24 ساعت 3 روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری مهر               19 الی 21 آبان               17 الی 19 آذر                15 الی 17
    بستن

    دوره آموزش PLC S7 400 H

    1,000,000 تومان
    زمان برگزاری 16 ساعت 2 روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری آذر         6 الی 7
    بستن

    دوره آموزش TIA Portal S7 300

    1,090,000 تومان
    زمان برگزاری 24 ساعت 3 روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری مهر                9 الی 11 آبان                14 الی 16 آذر                 12 الی 14
    بستن

    TIA Portal Wincc-Paneles HMI

    995,000 تومان
    زمان برگزاری 16 ساعت 2 روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری مهر                24 الی 25 آبان                22 الی 23 آذر                 29 الی 30
    بستن

    برق تاسیسات و مدارات فرمان و قدرت

    910,000 تومان
    زمان برگزاری 24 ساعت 3 روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری شهریور         12 الی 14 مهر              9 الی 11 آبان             14 الی 16 آذر              12 الی 14
    بستن

    دوره آموزشی PLC S7 200

    910,000 تومان
    زمان برگزاری 19 ساعت 2روز و نيم 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر (دو روز اول) 8/30 صبح الی 12 بعد از ظهر (روز آخر)   تاریخ های برگزاری شهریور          5 الی 7 مهر               2 الی 4 آبان              14 الی 16 آذر               12 الی 14
    بستن

    دوره آموزش برق صنعتی

    910,000 تومان
    زمان برگزاری 24 ساعت 3 روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   تاریخ های برگزاری شهریور:   5 الی 7 مهر:        2 الی 4 آبان:        7 الی 9 آذر:         5 الی 7
    بستن

    مكاترونیک I

    1,100,000 تومان
    زمان برگزاری 24 ساعت 3 روز 8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر   پیش نیاز مهندس برق   تاریخ های برگزاری در صورت تكميل ظرفيت