کسب و کار, مدیریت

ضرورت توجه به مدیریت دانش در سازمان‏ ها ( قسمت سوم)

ضرورت توجه به مدیریت دانش در سازما ‏ها , عوامل حیاتی موفقیت , مدیریت دانش
در دو قسمت قبل این مقاله ضمن پرداختن به ضرورت توجه به مدیریت دانش سازمانی با تأکید خاص بر کاربرد آن در صنعت اتوماسیون کشور با تعاریف و مباحث اولیه مفاهیم دانش آشنا شدیم و سپس به مزیت رقابتی مبتنی بر مدیریت دانش پرداختیم،  آشنایی با دیدگاه های مختلف به مدیریت دانش چگونگی حرکت هدفمند برای کسب مزیت رقابتی در عصر اقتصاد دانش بنیان را برای ما تسهیل می سازد. در این قسمت وارد بحث مهمی به عنوان عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش می شویم، چرا که با وجود تعریف پروژه های متعدد مدیریت دانش در سازمان ها و تقویت زیرساخت های فناورانه و پیشرفت‏ های فناوری اطلاعات، هنوز سازمان ‏های اندکی موفق می‏ شوند تا از آن به عنوان شایستگی محوری خود بهره گیرند. شناخت عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش و توجه به این زیرساخت ها به هنگام تعریف و پیاده سازی سامانه ‏های مرتبط با چرخه دانش، می تواند ضامن موفقیت ما در کسب این مزیت مهم باشد. عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش یکی از فاکتورهایی که در چهارچوب اجرای مدیریت دانش مورد توجه قرار می‏گیرد، شناخت دسته عواملی است که توجه مستقیم به آنها می‏تواند برای موفقیت مدیریت دانش اثربخش باشد. اگر این عوامل به درستی شناخته شوند و ارتباط بین آنها برای ایجاد هم‏افزایی درک شوند و در نهایت هماهنگی آن با اهداف و جهت گیری سازمان در نظر گرفته شود؛ احتمال موفقیت طرح های مدیریت دانش به شدت افزایش خواهد یافت. بنابراین شناخت این عوامل حساس و زمینه‏ای، شرط مهمی در اجرای موفق مدیریت دانش سازمانی است. دسته بندی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش تجزیه و تحلیل 160 چهارچوب مدیریت دانش با توجه به شرح عوامل موفقیت چهار دسته بندی از این عوامل را بین چهارچوب های مختلف موجود با نظر خبرگان مدیریت دانش در سراسر دنیا فراهم ساخت: ( هیسیگ [1]، 2009) عوامل انسانی: فرهنگ، رهبری و مردم( افراد)[2]؛ عوامل سازمانی: فرآیند، ساختار[3]؛ عوامل فناوری: زیرساخت ها و برنامه های کاربردی[4]؛ عوامل مدیریتی: راهبرد و اهداف ، اندازه گیری[5]؛ در این یافته ‏ها تأکید گسترده ای بر این واقعیت شده که تأکید یک جانبه بر روی یکی از عوامل نمی تواند بطور جامع فعالیت‏های مدیریت دانش را پوشش دهد . بنابراین این عوامل باید به صورت یک کل دیده شود و با این شیوه است که امکان موفقیت مدیریت دانش در سازمان امکان پذیر خواهد گردید.]1[ در این شماره مقاله به بررسی عوامل انسانی یعنی فرهنگ، مردم و رهبری می پردازیم. فرهنگ سازمانی و

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری