ابزار دقیق و سنسورینگ, اتوماسیون صنعتی

اندازه گیری جریان سیالات در صنعت، 6

چگالی سیال چگالی گازها با چگالی هوا سنجیده می شود و چگالی مایعات با چگالی آب سنجیده می شود. مثلاً چگالی آب خالص را یك در نظر می گیرند و بقیه مایعات را با آن می سنجند. با افزایش چگالی یا دانسیته سیال، باید فشار استاتیک (یا انرژی لازم) را افزایش دهیم تا جریان سیال ثابت بماند. در گازها که خاصیت تراکم پذیری دارند، برای دقت در اندازه گیری جریان گاز، از تکنیک های خاصی برای اندازه گیری جریان باید کمک بگیریم. در ضمن، در اندازه گیری جریان گاز باید تصحیح کننده فشار و دما [1] در خروجی سامانه اندازه گیر داشته باشیم تا صحت رقم حاصل از اندازه گیری تضمین گردد. قانون برنولی قانون برنولی که بیانگر ارتباط بین سطوح مختلف انرژی برای سیال است، یکی از قوانین مهم و پرکاربرد در اندازه گیری جریان سیالات می باشد. این قانون بیان می دارد که مجموع سه سطح انرژی در تمام نقاط لوله با هم برابر و ثابت است: K1+P1+Z1 = K2+P2+Z2 = K3+P3+Z3 = Constant که در آن: K انرژی جنبشی P انرژی حاصل از ستون مایع که به آن استاتیک گفته می شود. Z انرژی حاصل از اختلاف فشار هیدرولیک حاصل از اختلاف سطح لوله ها که به آن انرژی پتانسیل گفته می شود. قانون بقای جرم – منظور از قانون بقای جرم [2] این است که، در حالی که ماده نه خلق می شود و نه نابود، جرم کلی حاصل از جریان عبوری از هر جای خط لوله ثابت است. یعنی: m = A1 .ρ1 . v1 = A2 . ρ2 . v2 جایی که: m میزان جرم A سطح مقطع لوله ρ چگالی سیال v میانگین سرعت سیال همان طور که از رابطه بالا مشاهده می شود، با تغییر سطح مقطع جریان عبوری، سرعت در آن نقطه نیز تغییر می کند. این موضوع به ما گوشزد می کند که در اندازه گیری جریان گازها با ملاحظات بیشتری روبرو هستیم. قانون پیوستگی منظور از قانون پیوستگی [3] این است که در تمام مسیر یک خط لوله، حاصل ضرب سطح مقطع لوله در سرعت سیال ثابت است: QV =A1.V1 = A2.V2 = A3.V3 یعنی در صورتی که سطح مقطع لوله در مسیر جریان کاهش یابد، در همان نقطه سرعت سیال افزایش میابد. این پدیده در شیرها و اتصالات به دفعات اتفاق می افتد. حال، چنان چه سطح مقطع لوله به یک باره افزایش یابد (مثلاً در قسمت خروجی شیرها یا ادوات اندازه گیری) سرعت سیال و هم چنین

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری

Related Posts