کسب و کار, مدیریت

راهبرد بازاریابی مبتنی بر ارزش مشتری (2)

ارزش مشتری , ارزش پیشنهادی , راهبرد بازاریابی , ادراک مشتری , مزیت رقابتی
راهبرد بازاریابی مبتنی بر ارزش مشتری قسمت دوم و پایانی نگارندگان: آقای مهندس مسعود مهرداد (مدیر عامل شرکت برگ) مژگان اعلابیگی (مدیرعامل شرکت توسعه دانش تجارت دیبا) رویکرد راهبرد های مبتنی بر ارزش مشتری توجه بنگاه ها و بازاریابان را به شناخت مفهوم اساسی و آناتومی ارزش مشتری و ارزش پیشنهادی ارزش آفرین برای ایشان جلب کرده است. در قسمت اول این مقاله به تعریف ارزش مشتری؛ شکل گیری نگاه راهبرد محور به آن، پیوند راهبرد بازاریابی و ارزش پیشنهادی برای خلق ارزش مورد انتظار و انواع پیشران ها در این مقوله پرداختیم. در قسمت حاضر به بررسی دیدگاه های مختلف و نحوه توسعه آن در تدوین راهبردهای بازاریابی می پردازیم. مقدمه وارگو و لاش (2008)، مشتریان را به عنوان خالق ارزش معرفی می کنند. به گونه ای که در دهه های گذشته مسأله ارزش آفرینی مشتری به موضوع اصلی در بحث چشم انداز بازاریابی تبدیل شده است. شناخت اینکه چه خدمات و محصولاتی را برای خلق ارزش مشتری ارائه دهیم منظر جدیدی از راهبرد بازار را فراهم کرده است. [1] شناخت دیدگاه های مختلف به ارزش پیشنهادی ارزش آفرین برای مشتری، منجر به ایجاد دیدگاه هایی نو برای خلق راهبرد-های رقابتی بازار گردیده است. ما در این مقاله به دنبال این نگاه ها از زوایای مختلف به ارزش مشتریان برای ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها هستیم. توجه به محدوده مصرف و محدوده ارائه خدمات دو جنبه وابسته به هم است که ارائه دهنده ارزش پیشنهادی بر اساس تحلیلی جامع و دوسویه باید به ایجاد مفهوم ارزش از تلفیق تحلیل این دو منطقه بپردازد. از این منظر مشتری و محدوده ارائه خدمات بطور توأمان با یکدیگر مورد توجه قرار می گیرد. 1. منطق حاکم بر دیدگاه ارزش مشتری منطق غالب در بازاریابی کالا، منطق نفوذ کالا است که از اقتصاد به ارث برده شده است و بر مبادله خروجی تولید و ارزش منابع ملموس تأکید دارد. دیدگاه دیگر نسبت به ارزش مشتری با تحقیقات منطق حاکم بر خدمات شکل گرفته است که توسط منطق نفوذ خدمت به چالش کشیده شده است. بر خلاف منطق نفوذ کالا، منطق نفوذ خدمت بر نقش همه بازیگران کسب و کار و از جمله مشتریان تأکید دارد. در این دیدگاه تعامل حاصل از فعالیت بازیگران بازار به ادغام منابع مورد استفاده می انجامد (گراموس، 2013). طبق منطق نفوذ خدمت نقش اساسی بنگاه ها در ارائه گزاره های ارزشی با تأکید بر مشتریان و ذینفعان آن نهفته است که امکان ایجاد ارزش مشترک را فراهم

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری

Related Posts