اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون و اتوماسیون صنعتی چیست

اتوماسیون و اتوماسیون صنعتی چیست , تاریخچه اتوماسیون , مزایای اتوماسیون صنعتی , موانع توسعه اتوماسيون صنعتی , Automation , اتوماسیون صنعتی
اتوماسیون و اتوماسیون صنعتی چیست تعریف اتوماسیون اتوماسیون یا Automation یک واژه­ انگلیسی است که می­توان معنای آن را «خودكار نمودن» دانست. اما هنوز معادل مناسبی در زبان فارسی برای این واژه ارایه نشده است. اگرچه در برخی مستندات فارسی از واژه «خودكار سازی» به جای اتوماسيون استفاده شده؛ اما اين واژه هنوز از پذيرش بالا و قابل قبولی در جامعه علمی و صنعتی كشور برخوردار نشده است. اتوماسيون، مفهومی است كه به اجرای خود به خود امور و كاهش يا حذف نقش عامل انسانی در انجام كارها اشاره دارد. بنابراين بايد به اين نكته توجه داشت كه اتوماسيون به خودی خود يک مفهوم است و به يک محصول يا فناوری خاص اشاره ندارد. تاریخچه اتوماسیون شايد نتوان در تاريخ، زمان دقيقی را به عنوان نقطه آغازين بهره گيری بشر از اتوماسيون مشخص نمود؛ اما آن چه مسلم است اين كه بشر همواره در طول تاريخ حيات خويش، از يک سو به دليل تمايل ذاتی به تفكر و گشودن افق های جديد در زندگی خود با بهره گيری از قوه خلاقه و از سوی ديگر انزجار نسبت به انجام كارهای فيزيكی تكراری و ملال آور و همچنين دوری جستن از خطرات و تهديدات احتمالی، به دنبال راهكارهايی جهت تسهيل و تسريع امور خود از طريق انجام ساده يا خود به خود آنها بوده است. اين تمايل ذاتی بشر، باعث روی آوردن وی به استفاده از « ابزار » برای انجام كارهايش شده كه رفته رفته مفهومی به نام « مكانيزاسيون » و بعد از آن « اتوماسیون » را وارد زندگی وی ساخته است. در اين جا ذكر اين نكته ضروری است كه دو مفهوم « مكانيزاسيون » و « اتوماسيون » دارای تفاوتهایی با يكديگر هستند و نبايد اين دو مفهوم را يكسان قلمداد نمود؛ مكانيزاسيون به استفاده از ابزار به منظور كاهش بار فيزيكی و به قولی كار ماهيچه ای بشر اشاره دارد؛ در حالی كه در مفهوم اتوماسيون، كاهش بار ذهنی و مغزی بشر نيز نهفته است؛ بدين معنی كه اتوماسيون را ميتوان، به مفهوم استفاده از ابزار به منظور كاهش بار كاری مغزی و ماهيچه ای انسان قلمداد نمود. بنابراين اتوماسيون گستره ای فراتر از مكانيزاسيون داشته و در بر گيرنده مكانيزاسيون نيز هست. با توجه به آنچه گفته شد اتوماسيون مفهوم جديدی نيست و مي توان آن را هم عصر و هم سن انسان دانست؛ اما به طور حتم اجرای آن در هر عصر و دوره ای با بهره گيری از ابزار و فناوری های

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری

Related Posts